KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PREDKO-ENGEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-304), przy ul. Jerzego Waszyngtona 32/19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 00009387727, NIP: 5423442386, REGON: 529677349.

Z Administratorem można skontaktować się: - listownie na adres: ul. Jerzego Waszyngtona 32/19, 15-304 Białystok, - mailowo na adres: gabinet@predko-engel.pl - telefonicznie pod numerem telefonu: 85 679 51 79; 532 520 027

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia i zarządzania udzielanymi usługami medycznymi.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h rozporządzenia RODO w zw. przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; - art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw; - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz związanych z tym obowiązków podatkowych;

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w innych celach aniżeli opisane powyżej, np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody.

W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe – nazwisko i imię, adres zamieszkania, dane kontaktowe.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, a także organy państwa i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności do kontroli wykonania ciążących na Administratorze obowiązków ( w szczególności: urzędy skarbowe, PIP , ZUS).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustawowy wymagany dla danych medycznych wyznaczony właściwym przepisem prawa tj. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a więc do 30 lat w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków, wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit c i e RODO) przez okres konieczny do realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa, w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: - prawo dostępu do treści swoich danych, - prawo do sprostowania swoich danych, - prawo do usunięcia swoich danych, - prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, - prawo do przenoszenia swoich danych, - prawo do sprzeciwu.

Informujemy, że przysługujące Pani/Panu prawo do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone z uwagi na cel w jakim dane te są przetwarzane tj. realizacja świadczeń zdrowotnych. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w każdej możliwej formie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie z usług Administratora jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Wobec powyższego niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty czy nie będzie miała Pani/Pan możliwości odwołania jej poprzez np. telefon lub SMS

KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 14

Informacje dla osób, których dane osobowe pozyskano w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PREDKO-ENGEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-304), przy ul. Jerzego Waszyngtona 32/19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 00009387727, NIP: 5423442386, REGON: 529677349.

Z Administratorem można skontaktować się: - listownie na adres: ul. Jerzego Waszyngtona 32/19, 15-304 Białystok, - mailowo na adres: gabinet@predko-engel.pl - telefonicznie pod numerem telefonu: 85 679 51 79; 532 520 027

Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane od Pani Agnieszki Predko-Engel prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Stomatologia Predko Engel Agnieszka Predko-Engel, z siedzibą w Białymstoku (15-304), przy ul. Jerzego Waszyngtona 32/19, posiadająca numer NIP: 5421516643, REGON: 050800463. W związku z planowaną reorganizacją prowadzonej działalności gospodarczej została podpisana umowa o przeniesienie praw i obowiązków. Celem uzyskania Pani/Pana danych osobowych jest kontynuacja prowadzonego leczenia oraz wypełnienie wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie leczniczym.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia i zarządzania udzielanymi usługami medycznymi.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h rozporządzenia RODO w zw. przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; - art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw; - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz związanych z tym obowiązków podatkowych;

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w innych celach aniżeli opisane powyżej, np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody.

W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe – nazwisko i imię, adres zamieszkania, dane kontaktowe.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, a także organy państwa i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności do kontroli wykonania ciążących na Administratorze obowiązków ( w szczególności: urzędy skarbowe, PIP , ZUS).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustawowy wymagany dla danych medycznych wyznaczony właściwym przepisem prawa tj. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a więc do 30 lat w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków, wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit c i e RODO) przez okres konieczny do realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa, w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: - prawo dostępu do treści swoich danych, - prawo do sprostowania swoich danych, - prawo do usunięcia swoich danych, - prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, - prawo do przenoszenia swoich danych, - prawo do sprzeciwu.

Informujemy, że przysługujące Pani/Panu prawo do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone z uwagi na cel w jakim dane te są przetwarzane tj. realizacja świadczeń zdrowotnych. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w każdej możliwej formie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie z usług Administratora jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Wobec powyższego niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty czy nie będzie miała Pani/Pan możliwości odwołania jej poprzez np. telefon lub SMS